direct naar inhoud van Artikel 10 Algemene aanduidingsregels
Plan: Buitengebied, herziening Ham 6
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0860.BU01aa050000BP2011-VG01

Artikel 10 Algemene aanduidingsregels

10.1 Boringsvrije zone

De gronden ter plaatse van de aanduiding 'boringsvrije zone' zijn behalve voor de daar voorkomende bestemming(en), mede bedoeld voor het behoud van de beschermende kleilaag in de bodem. Voor deze gronden gelden de regels zoals opgenomen in de Provinciale Milieuverordening (PMV).

10.2 Milieuzone - waterwingebied
10.2.1 Aanduidingsregels

De gronden ter plaatse van de aanduiding 'milieuzone - waterwingebied' zijn behalve voor de daar voorkomende bestemming(en), mede bedoeld voor:

  • a. de winning van grondwater voor de openbare drinkwatervoorziening;
  • b. de bescherming van de bodem en het grondwater in verband met de grondwaterwinning;
  • c. de aanleg en instandhouding van een puttenveld ten behoeve van de grondwaterwinning.

10.2.2 Bouwregels

Op of in de in 10.2.1 genoemde gronden mogen, in afwijking van hetgeen elders in deze planregels is bepaald ten aanzien van het bouwen krachtens de overige bestemming(en) van deze gronden, uitsluitend bouwwerken worden gebouwd die noodzakelijk zijn ten behoeve van de grondwaterwinning, alsmede eenvoudige voorzieningen voor extensief recreatief medegebruik, zoals informatieborden, picknickplekken, banken en afvalbakken, met een maximale bouwhoogte van 2,5 meter.

10.3 Vrijwaringszone - radar

De maximale hoogte van bouwwerken in een radarverstoringsgebied wordt bepaald door elke denkbeeldige rechte lijn die wordt getrokken vanaf een punt op de top van de radarantenne, waarvan de hoogteligging ten opzichte van NAP is opgenomen in bijlage 8 van de Regeling algemene regels ruimtelijke ordening (voor Volkel 49 meter ten opzichte van N.A.P.), oplopend met 0,25 graden tot een punt gelegen 15 kilometer vanaf voornoemde radarantenne.